Slide giáo dục màu xanh pastel thu hút

Mã slide : E001

Màu chủ đạo : Màu pastel

Phong cách: Thu hút

https://download.slide.com.vn/file/d/1ESqriuKXab8efIySAJDi7s9cDicZf-Sp/view?usp=sharing

  Slide chia sẻ cách quản lí thời gian màu cam nổi bật

Leave a Comment

You cannot copy content of this page