Mã profile : LRUWGS

Màu chủ đạo : Xanh rêu

Phong cách: Cổ điển

https://download.slide.com.vn/resto-google-slides-presentation-LRUWGS